Intrax

Reference » Průmysl a strojírenství » Severočeské doly a.s.

Severočeské doly a.s.

Hospodaření s pohonnými hmotami a kontrola provozu mobilních prostředků

Přinášíme studii, která přibližuje implementaci unikátního řešení kontroly hospodaření s pohonnými hmotami (ProTank PHM) v kombinaci s moderním GPS monitorovacím systémem (ProTank 2000) v náročných podmínkách povrchové těžby.

Společnost Severočeské doly a.s. (dále jen SD a.s.) hledala především komplexní řešení, a to jak pro oblast kontroly nakládání s pohonnými hmotami (dále jen PHM), tak pro oblast monitoringu provozu vozidel a strojů. Dalším nezbytným požadavkem byla schopnost finální řešení přizpůsobit velmi specifickým podmínkám povrchové těžby hnědého uhlí. Výsledkem celého výběrového procesu byl kontrakt se společností R Altra spol. s r.o. Finální podoba řešení je přitom nejen v rámci ČR pozoruhodná, a to jak rozsahem a kvalitou implementace, tak použitými technologiemi.

Základní cíle projektu

Základní motivací zákazníka byla snaha nasadit automatizované kontrolní řešení, které by přineslo reálnou možnost účinné kontroly nad hospodařením s PHM a provozem řádově stovek vozidel i zemních strojů. Stávající systémy (počínaje papírovou evidencí) neposkytovaly ani požadovanou míru kontroly, ani odpovídající manažerskou podporu. Neexistovala žádná možnost relevantní a komplexní zpětné kontroly, že vykazované množství PHM skutečně končilo v konkrétních vozidlech a strojích a že tato vozidla a stroje odváděla adekvátní výkon. V rámci přípravy projektu definovala společnost SD a.s. základní představy o cílovém řešení pro jednotlivé oblasti takto:

Hospodaření s PHM:

 • Kontrola nákupu i redistribuce PHM v areálu (mobilní cisterny).
 • Kontrola a řízení výdeje PHM.
 • Relevantní vazba vydaného množství PHM na vozidlo a osobu.

Monitoring provozu mobilních prostředků:

 • Monitoring pohybu a stavu.
 • Identifikace posádek s vazbou na imobilizační funkce.
 • Kontrola skutečných spotřeb (průtokoměry).
 • U zemních strojů snímání otáček motoru a dalších veličin pro rozlišení práce / nepráce.
 • Dodržování rychlostních limitů v jednotlivých oblastech šachty.
 • Funkce pro podporu šetření dopravních nehod v areálu.
 • Bezpečnostní funkce.

Základní charakteristika řešení

Požadavky zadavatele a specifičnost prostředí vedly k nutnosti značných zákaznických úprav standardních produktových řad ProTank PHM a ProTank 2000. V rámci subprojektu ProTank PHM byly použity nově vyvinuté řídící jednotky Octagon pro výdejní stanice (včetně cisteren) s podporou přenosu dat přes GPRS. V rámci subprojektu ProTank 2000 byly dodány nové mobilní GPS jednotky s mnoha specifickými HW i SW úpravami. Veškerý klientský i serverový SW byl zásadně přepracován a optimalizován pro potřeby projektu.

ProTank PHM

Jde o unikátní systém řízení a kontroly výdeje PHM z různých typů výdejních stanic (stacionární čerpací stanice s veřejným prodejem, nadzemní jednostojanové nádrže, mobilní cisterny). Výdej paliva do mobilních prostředků probíhá výhradně až po úspěšné autorizaci řidiče i vozidla a to navíc pouze při zastrčené výdejní pistoli do hrdla nádrže. Při vyndání pistole z nádrže je výdej okamžitě přerušen.

Stejný princip platí i při převozech PHM mezi jednotlivými čerpacími stanicemi uvnitř areálu pomocí mobilních cisteren. Za veškeré PHM je v každém okamžiku někdo prokazatelně zodpovědný a to až do spotřebování PHM v konkrétním motoru konkrétního vozidla či zemního stroje. O veškerých událostech na čerpacích stanicích vznikají detailní záznamy a ty jsou ihned pomocí technologie GPRS přenášeny do centrální DB, kde jsou obratem k dispozici koncovým uživatelům. Samozřejmostí je i přenos všech informací do firemního informačního systému SAP.

ProTank 2000

Jde o propracovaný on-line GPS monitorovací systém s řadou neobvyklých funkcí a možností. Veškeré mobilní prostředky na šachtě jsou vybaveny mobilní jednotkou s integrovaným GPS modulem i GPRS modemem. Vedle standardních funkcí obsahuje řešení i tyto funkce:

 • Kontrola pohybu vozidel a strojů v areálu šachty s automatickou detekcí opuštění vymezeného polygonu.
 • Identifikace posádek s vazbou na imobilizační funkce.
 • Kontrola skutečných spotřeb (průtokoměry).
 • U zemních strojů snímání otáček motoru a dalších veličin pro rozlišení práce / nepráce.
 • Dodržování rychlostních limitů v jednotlivých oblastech šachty.
 • Funkce pro podporu šetření dopravních nehod v areálu.
 • Bezpečnostní funkce.
 • Integrace zákaznických mapových podkladů a ortofotomap.

Informace získávané v rámci řešení ProTank PHM přinášejí koncovým uživatelům i managementu jinak nedosažitelnou kontrolu nad tokem PHM uvnitř firmy a jejich adresnou spotřebou, což spolu s dalšími efekty vede k zásadním úsporám z provozu velkého vozového parku.

ProTank 2000 přináší vedle standardních online monitorovacích funkcí navíc řadu specifických řešení, které výrazně usnadňují jinak velmi obtížně probíhající procesy při řízení a provozování rozsáhlého vozového parku a zásadně zvyšují bezpečnost a racionálnost provozu mobilních prostředků v areálu šachty. Monitoring skutečně spotřebovaných PHM a odvedených výkonů konkrétními mobilními prostředky navíc dále tlačí na celkovou hospodárnost a efektivitu provozu dopravy.

Technické specifikace

Aplikační software

 • Kompletní SW sady ProTank PHM a ProTank 2000.
 • Mapové podklady PLANstudio.
 • Serverové DB řešení ProTank.
 • Centrální GPRS server ProTank s IPSec konektivitou k vyhrazenému APN u mobilního operátora.

Hardware

 • Řídící jednotky ProTank PHM pro čerpací stanice a cisterny Octagon s podporou GPS a GPRS.
 • Vozidlové jednotky ProTank PHM VIU35.
 • Vozidlové jednotky ProTank 2000 3G GPRS.
 • Servery HP Proliant s Microsoft Windows 2003 Server a MS-SQL 2005

Přenos dat

 • GPRS s vyhrazeným privátním APN.
 • Kompletní dohledový outsourcing sběru dat ze strany dodavatele řešení.

Rozsah implementace

 • Celkem 12 výdejních míst (7 cisteren, 2 vícestojanové stacionární čerpací stanice, 3 bencalory).
 • Stovky osobních i nákladních vozidel.
 • Stovky zemních strojů.

Použito s laskavým svolením Protank a.s.